بازارهای چندگانه و بازار ثانویه بورس


پایان نامه بررسی مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

پایان نامه بررسی مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق,پایان نامه مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,رابطه بین خط مشی های بازارهای چندگانه و بازار ثانویه بورس تقسیم سود سهام,مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,معیارها

پایان نامه مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1بیان مساله 8 4-1 چارچوب نظری تحقیق. 9 5-1 فرضیه های تحقیق. 15 6-1 اهداف و ضرورتهای پژوهش.. 16 7-1 حدود مطالعاتی. 16 1-7-1 قلمرو موضوعی. 16 2-7-1 قلمرو مکانی. 16 3-7-1 قلمرو زمانی. 16 8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 17 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 20 2-2 بخش اول : نقدشوندگی بازار. 20 1-2-2 عوامل تاثیرگذار بر نقد شوندگی در بازارهای نوظهور. 22 2-2-2 عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی. 23 1-2-2-2 تمرکز مالکیت.. 24 2-2-2-2 میزان سهام شناور آزاد 26 3-2-2-2 واسطه های خارجی. 27 4-2-2-2 دسترسی به بازار. 28 5-2-2-2 معامله ی اینترنتی. 29 6-2-2-2 آزادسازی حساب سرمایه 30 7-2-2-2 هزینه های معامله 31 8-2-2-2 زیرساختهای معاملاتی. 32 9-2-2-2 محصولات.. 34 10-2-2-2 پذیرش متقابل. 36 11-2-2-2 مشارکت سرمایه گذاران جزء. 36 12-2-2-2 اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی و توسعه طرحهای سرمایه گذاری جمعی 37 13-2-2-2 تجدید ساختار بورسها 38 14-2-2-2 راهبری شرکتی. 39 15-2-2-2 ارتباطات بین بازارها 40 16-2-2-2 کیفیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس.. 41 17-2-2-2 موارد دیگر. 41 3-2 بخش دوم : نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن. 43 1-3-2 عوامل نقد شوندگی سهام 43 2-3-2 اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 44 3-3-2 هزینه های اجرای سفارش: 44 4-3-2 هزینه های نگهداری موجودی: 44 5-3-2 هزینه های انتخاب نادرست : 45 6-3-2 مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 45 7-3-2 رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکتها به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 46 1-7-3-2 رابطه ی سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 46 2-7-3-2 رابطه ی ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 47 3-7-3-2رابطه ی بین حاكمیت شركتی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 47 4-7-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام و کیفیت سود 49 5-7-3-2 رابطه ی بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 50 6-7-3-2 تاثیر ناشناخته ماندن هویت معامله گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 51 7-7-3-2 رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش قبلی سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 52 8-7-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی داراییها 53 9-7-3-2 اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 53 10-7-3-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 54 11-7-3-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 55 4-2 پیشینه تحقیق. 56 1-4-2 خارجی. 56 2-4-2 داخلی. 57 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 59 2-3 طرح تحقیق. 60 3-3 روش اجرای تحقیق. 60 4-3مدل مفهومی تحقیق. 61 5-3 جامعه و نمونه مطالعاتی. 61 6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 64 7-3 متغییرهای مورد مطالعه در تحقیق و روش اندازه گیری متغیرها 64 1-7-3 روش اندازه گیری سیاستهای تقسیم سود ( متغییرمستقل ) : 64 2-7-3روشهای اندازه گیری نقد شوندگی : ( متغیرهای وابسته ) 64 8-3 روش تحلیل داده ها 65 9-3 فرایند آزمون فرضیه ها 66 10-3 روش آزمون فرضیه ها 67 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 69 2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 69 3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 70 4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 71 5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 72 1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول: 72 2-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم: 74 3-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم: 76 4-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم: 78 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 82 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 83 1-2-5 نتایج فرضیه اول. 83 2-2-5 نتایج فرضیه دوم 83 3-2-5 نتایج فرضیه سوم 84 3-2-5 نتایج فرضیه چهارم 84 3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 84 4-5 پیشنهادها 84 1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 85 2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 85 پیوست ها پیوست الف:نام شرکتها در سال 1384. 87 پیوست ب:نام شرکتها در سال 1385. 89 پیوست ج: نام شرکتها در سال 1386. 91 پیوست د:نام شرکتها در سال 1387. 93 پیوست ه :نام شرکتها در سال 1388. 95 منابع و ماخذ منابع فارسی. 117 منابع لاتین. 118 چکیده لاتین. 119 جدول ( 1-1) خلاصه ی تحقیقات انجام شده در مورد اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای نقد شوندگی سهام 11 جدول(1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 70 جدول(2-4) آزمون کالموگراف بازارهای چندگانه و بازار ثانویه بورس – اسمیرنوف K-S برای متغیرهای وابسته 71 جدول(3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها در. 72 جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها 73 جدول (5-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها 73 جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست.. 74 جدول (7-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست 75 جدول (8-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست 75 جدول (9-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش.. 77 جدول (10-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش.. 77 جدول (11-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش.. 77 جدول (12-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود 79 جدول (13-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود 79 جدول (14-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود در 79 جدول( 15-4 )خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها 80 چكیده: با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو نمونه انجام شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح 95 درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد . واژه های کلیدی : سیاستهای تقسیم سود ، رتبه نقد شوندگی ، نقد شوندگی به روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست ، نسبت آمیهود مقدمه: تعریف و اندازه گیری نقدشوندگی آسان نیست ، اما به طور کلی نقدشوندگی، توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسان بیش از اندازه در قیمت تعریف میشود. علاوه بر این، ویژگی اصلی بازارهای نقد[1] (دارای نقدشوندگی بالا (، اندك بودن فاصله ی بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش است. بدین معنا که معاملات به روش مقرون به صرفه ای اجرا میشوند. نقدشوندگی در بازارهای ثانویه در موفقیت عرضه های عمومی نقش تعیین کننده ای دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویسان[2] و بازارسازان میشود. همچنین هزینه ی سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه های معاملاتی، کاهش مییابد. بنابراین از دیدگاه کلان، وجود بازارهای سرمایه نقد برای تخصیص کارای سرمایه ضروری است. این امر هزینه ی سرمایه ناشران را نیز کاهش میدهد. از دیدگاه خرد، بازار سرمایه نقد امکان دسترسی به سرمایه گذاران مختلف با استراتژیهای معاملاتی متنوع را نیز فراهم می آورد. اکثر سرمایه گذاران )با افق سرمایه گذاری کوتا ه مدت( سهام بسیارنقدشونده را بر سهام کم نقدشونده ترجیح میدهند. منظور از نقدشوندگی، صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر است. از مهمترین عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد. نیاز به درك و اندازه گیری عوامل تعیین كننده ی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش معامله گران در ارزیابی ساختار بازار رقابتی بسیار ضروری می باشد. [1]- Liquid Market [2]- Underwriters

افت تحصیلی,پروژه افت تحصیلی,دانلود افت تحصیلی,مقاله افت تحصیلی دانلود فایل مقاله افت تحصیلی قسمتی از متن: یكی از مباحث مطرح در محافل آموزشی و پرورشی درحال حاضر، افت تحصیلی دانش آموزان می باشد، اما این معضل چرا و چگونه شكل…

بررسی رابطه وسواس فکری و عملی با کمالگرایی در بین دانشجویان پزشکی آزاد اسلامی و دانشجویان علوم پزشکی,تحقیق و پژوهش روانشناسی بالینی دانلود فایل تحقیق و پژوهش روانشناسی بالینی بررسی رابطه وسواس فکری و عملی با کمالگرایی در بین دانشجویان…

مبانی نظری سازگاری و انواع آن دانلود فایل در 50 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده…

مبانی نظری و پیشینه پژوهش انگیزش تحصیلی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش انگیزش تحصیلی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون…

تحقیق سرو مكانیسم دانلود فایل بخشهایی از متن: سرومکانیسم(سیستم کنترل ردیاب): مكانیسم های سرو كه به اختصار سروها یا سیستم های سرو نامیده می شوند،در عملیات تجهیزات الكتریكی و الكترونیكی كاربردهای بیشماری دارا هستند.دركار با رادار وآنتن، هدایت كننده ها…

پایان نامه برآورد سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور دانلود فایل پایان نامه برآورد سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور درقالب ورد قابل ویرایش مقدمه سیل یکی از بلایای طبیعی است که در طول…

پایان نامه كلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد دانلود فایل پایان نامه كلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد…

مقاله تاریچه فیبروز كیستیك (CF) دانلود فایل [2]

دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کاربرد اطلاعات در گزینش و به کارگماری,کسب درآمد اینترنتی,گزینش,مدیریت دانلود فایل دانلود پاورپوینت کاربرد اطلاعات در گزینش و به کارگماری تعریف •کیفیت و…

گزارش كارآموزی بانك رفاه دانلود فایل گزارش كارآموزی بانك رفاه قسمتی از متن: تاریخچة بانكداری در ایران: بانك شاهی ایران: صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانك جدید شرق برخاستند كه اولین بانك بود و مركزش در…

بررسی هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم,پایان نامه هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر ا,پروژه آمار هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم,تحقیق هزینه سربار…

تحقیق اصول کشت خیار گلخانه ای دانلود فایل تحقیق اصول کشت خیار گلخانه ای تاریخچه : با وجود سابقه طولانی که کاشت خیار در هوای آزاد (مزرعه) دارد، پژوهش خیار گلخانه ای به منظور تولید و عرضه طولانی تر خیار…

پاورپوینت بحران آب دانلود فایل پاورپوینت بحران آب کمبود آب بحران 2025 اختلافی كه بین استان های یزد و اصفهان بر سر سرچشمه رود زاینده رود رخ داد، موضوعی فراتر از یك اختلاف منطقه ای و بین استانی است و…

پایان نامه بررسی متغیرهای اجرائی سدهای بتن غلتکی (RCC) دانلود فایل پایان نامه بررسی متغیرهای اجرائی سدهای بتن غلتکی (RCC) چکیده فارسی بتن کوبید̥a غلتکی یا R.C.C1 یک روش جدید جهت اجرای بتن در کار های عمرانی میباشد که اید̥a…

امکانات ذخیره,انواع سیستمهای رایانه,پاورپوینت سیستم های رایانه ای : بکارگیری رایانه ها توسط سازمان ها و کاربران نهایی,تاریخچه مختصری از سخت افزار رایانه,دانلود پاورپوینت سیستم های رایانه ای بکارگیری رایانه ها توسط سازمان ها و بازارهای چندگانه و بازار ثانویه بورس کاربران نهایی,روند تاریخی در توسعه…

پایان نامه انالیز و طراحی و شبیه سازی تقویت کننده های مایکرویو با فازخطی و پهنای باند بسیار بالا با پاسخ دانلود فایل پایان نامه انالیز و طراحی و شبیه سازی تقویت کننده های مایکرویو با فازخطی و پهنای باند…

دانلود گزارش کارآموزی وزارت راه وترابری,راه وترابری,کاراموزی وزارت راه وترابری,کارورزی وزارت راه وترابری,گزارش كارآموزی وزارت راه وترابری,گزارش کاراموزی وزارت راه وترابری,وزارت دانلود فایل گزارش كارآموزی وزارت راه وترابری در 48 صفحه ورد قابل ویرایش 1-مقدمه: 2-فهرست: فصل اول:آشنایی كلی با…

پایان نامه مد.نمایش مد.پوشاك.تاریخچه پوشاك در ایران.مصادیق پوشاك.اصول و برنامه ریزی عملكردی و استانداردها .شناخت مراكز تجاری,پایان نامه مدنمایش مدپوشاكتاریخچه پوشاك در ایرانمصادیق پوشاكاصول و برنامه ریزی عملكردی و استانداردها شناخت مراكز تجاری دانلود فایل پایان نامه مد.نمایش مد.پوشاك.تاریخچه پوشاك…

سمینار برق مدلسازی هیبرید سیستم كنترل ترافیك هوایی دانلود فایل سمینار برق مدلسازی هیبرید سیستم كنترل ترافیك هوایی لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.

پاورپوینت با موضوع حرارت دهی اهمی دانلود فایل پاورپوینت با موضوع حرارت دهی اهمی فهرست مطالب : مقدمه طرحی از یک سیستم حرارت دهی اهمیک بررسی خوردگی و مهاجرت یونهای فلزی در حرارت دهی اهمیک مزایای حرارت دهی اهمی محدودیت…

پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط دانلود فایل پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط مدیریت رفتار امروزه تأكید بر مهارت های انسانی از اولویت‌های ویژه‌ای برخوردار است. گفته شده است كه در مدیریت ، توانایی رفتار كردن با…

پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی,دان,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری در بین نوجوانان دانلود فایل پایان نامه کارشناسی…

پایان نامه ناتوانیهای یادگیری دانلود فایل

پاورپوینت کارائی کودهای آلی با تاکید بر کمپوست دانلود فایل پاورپوینت کارائی کودهای آلی با تاکید بر کمپوست عمده ترین چالشها برای افزایش تولید •افزایش سطح تولید •افزایش محصول در واحد سطح •حفظ حاصلخیزی خاک با برگرداندن مواد خارج شده…

مقالةزندگینامة خواجه نظام الملك طوسی دانلود فایل مقالةزندگینامة خواجه نظام الملك طوسی فهرست: آشنایی با سلجوقیانپیشینه سلجوقیانچند پاره شدن سلجوقیانخواجه نظام الملك طوسیسیرى در زندگى خواجه نظام الملكخواجه نظام الملك از كودكى تا وزارت سلجوقیانملكشاه و خواجه نظام الملكادامه وزارت…

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران,عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران
شما در حال مشاهده فایل بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران هستید.

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران چكیده. 1 مقدمه. 2 فصل اول :کلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 بیان مسئله 5 3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 7 4-1 اهداف تحقیق. 8 5-1 چارچوب نظری تحقیق. 8 6-1فرضیه های تحقیق. 13 7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13 فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق 1-2مقدمه 18 2-2 بازار مالی. 19 1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی. 19 1-1-2-2کمک به فرایند تشکیل سرمایه 19 2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی. 20 3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها) 20 4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات.. 21 2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی. 21 1-2-2-2 بازار پول. 21 2-2 -2-2 بازار سرمایه 21 3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. 24 4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. 24 5-2 تعریف بورس اوراق بهادار. 27 6-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 27 1-6-2 انواع شرکت های سرمایه گذاری. 27 1-1-6-2 شرکت های سرمایه بازارهای چندگانه و بازار ثانویه بورس گذاری با سرمایه متغیر. 28 2-1-6-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت.. 28 3-1-6-2 صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال. 29 4-1-6-2 شرکت مادر. 29 5-1-6-2 شرکت های فعالیت تنوعی. 30 7-2دارایی. 30 8-2 دارایی مالی. 30 9-2 اوراق بهادار. 32 10-2 سهام عادی. 32 11-2 بازده سهام 33 12-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار. 33 1-12-2 بازده تحقق یافته 33 2-12-2 بازده مورد انتظار. 33 13-2 اجزای بازده 34 1-13-2 سود دریافتی. 34 2-13-2 سود(زیان)سرمایه 34 14-2 موسسات تامین سرمایه و روشهای عرضه اولیه اوراق بهادار. 36 15-2فرآیند عرضه اوراق بهادار. 41 16-2 فرآیند وارد شدن شركتها به بازار. 44 17-2 ارزش گذاری سهام شركت های تازه وارد به بازار. 46 18-2 عرضه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران. 51 19-2 فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی كوتاه مدت در عرضه های اولیه 54 1-19-2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی. 54 1-1-19-2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون. 54 2-1-19-2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راک.. 55 2-19-2 فرضیه علامت دهی. 57 3- 19-2 فرضیات گرایشات و علائق زود گذر. 58 4-19-2 فرضیه عكس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران. 59 5-19-2 فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ. 60 6-19-2 فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت های قانونی. 62 7-19-2 فرضیه شهرت موسسات تامین سرمایه 63 8-19-2 فرضیه ریسك گریزی تخمین كننده فروش اوراق بهادار. 64 9-19-2 فرضیه جبران ریسك پذیری و خدمات خریداران اولیه 65 20- 2 تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی كوتاه مدت در بورس ایران. 66 21-2 پیشینه تحقیق. 66 1-21-2 تحقیقات داخلی. 66 2-21-2 تحقیقات خارجی. 68 فصل سوم :روش اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 80 2-3 روش تحقیق. 80 3-3 جامعه مطالعاتی. 81 4-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 81 5-3 متغیرهای عملیاتی تحقیق. 83 6-3 قلمرو تحقیق. 84 7-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 84 8-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 85 1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 85 9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 91 فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها 1-4 مقدمه‏: 93 2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 94 3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 95 4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 96 1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 97 2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل فرضیه ها به تفکیک… 97 1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول: 97 2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم 101 3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم 105 4-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم 109 5-2-4-4 بررسی همزمان روابط متغیر های پژوهش (رگرسیون چند گانه) 113 6-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه پنجم 115 فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 119 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 120 1-2-5 نتایج فرضیه اول. 120 2-2-5 نتایج فرضیه دوم بازارهای چندگانه و بازار ثانویه بورس 120 3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 121 4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 121 5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم 122 3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 122 4-5 پیشنهادها 123 1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 123 2-4-5پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های كلی پژوهش.. 124 3-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 125 5-5 محدودیت های تحقیق. 125 پیوستها جدول مربوط به صنایع و نام شركت های نمونه آماری. 127 منابع و ماخذ منابع فارسی: 133 منابع لاتین: 135 منابع اینترنتی. 138 چکیده انگلیسی: 139 جدول شماره (1-1)مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیر های تحقیق. 9 جدول شماره (1-3) ویژگی متغیرهای تحقیق. 87 جدول شماره (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های نمودار توزیع. 94 جدول شماره (2-4) آزمون کولموگراف – اسمیرنوف S)- K) مربوط به متغیر وابسته بازده غیر عادی. 97 جدول شماره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیرقیمت سهام و بازده غیرعادی سالانه 98 جدول شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیر قیمت سهام و بازده غیر عادی سالانه 99 جدول شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دو متغیرقیمت سهام وبازده غیر عادی سالانه 99 جدول شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر قیمت سهام وبازده غیر عادی سالانه 100 جدول شماره (7-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر قیمت سهام و بازده غیر عادی سالانه 101 جدول شماره (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیرحجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه 102 جدول شماره (9-4) : تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیرحجم سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه 102 جدول (10-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دو متغیر حجم سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه 103 جدول (11-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر حجم سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه 104 جدول شماره (12-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر حجم سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه 105 جدول شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیرزمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و بازده غیرعادی سالانه 106 جدول شماره (14-4) تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیرزمان عرضه سهام و بازده غیر عادی سالانه 106 جدول شماره (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دو متغیرزمان عرضه سهام و بازده غیر عادی سالانه 107 جدول شماره (16-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر زمان عرضه سهام و بازده غیر عادی سالانه 108 جدول شماره (17-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر زمان عرضه سهام و بازده غیر عادی سالانه 109 جدول شماره (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیردرجه تمركز مالكیت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه 110 جدول شماره (19-4) : تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیردرجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه 110 جدول شماره (20-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دومتغیر درجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه جدول شماره (21-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بیندو متغیر درجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه 112 جدول (22-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیردرجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه 113 جدول شماره (23- 4) برازش رگرسیون تفكیكی و چند گانه از كلیۀ متغیر های تحقیق. 114 جدول شماره ( 24-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 114 جدول شماره( 25-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک صنعت.. 116 نمودار (1-2) انواع اصلی دارایی های مالی. 31 نمودار (2-2) فرآیند انتقال وجه در بازار سرمایه 37 نمودار( 3-2) فرآیند عرضه اوراق بهادار در بورس)………………………………………………. 43 چكیده: رشد و توسعه هر كشوری مستلزم بكارگیری منابع در شكل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا كنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یكی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند..بدیهی است كارایی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زیادی از شركتها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند.معمولاً این شركتها آنقدر سریع رشد می كنند كه منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شركتها كافی نیست.از آنجا كه تامین مالی یك مرحله بسیار مهم در رشد شركتها به شمار می آید،برای این شركتها مهم است كه قیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد.از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه،سرمایه گذاران بالقوه می باشند،لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد. در این پژوهش، تبیین معیاری كه نشان دهنده تصمیم گیری مناسب باشد، در شرایط بازار سرما یه ایران در دوره زمانی 1387-1381 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است

كلسیم لیپید لیپوپروتئین‏ مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ ها ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ ها,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ ها شما در حال مشاهده فایل مبانی…

آزادی مشروط,پروپوزال حقوق (جایگاه نظام نیمه آزاد و آزادی مشروط زندانیان در نظام کیفری ایران),زندان,ناکارآمدی زندان,نظام آزادی مشروط,نظام کیفری ایران,نظام نیمه آزادی شما در حال مشاهده فایل پروپوزال حقوق (جایگاه نظام نیمه آزاد و آزادی مشروط زندانیان در نظام کیفری…

پیشینه تحقیق,درمورداسترس,مبانی نظری,مبانی نظری وپیشینه تحقیق درمورداسترس شما در حال مشاهده فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق درمورداسترس هستید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA…

رضایت شغلی,رفتار فردی,مبانی رفتارهای فردی,نگرش شما در حال مشاهده فایل مبانی رفتارهای فردی هستید. دانلود فایل فهرست مطالب مقدمه. 3 1) نگرش. 5 رضایت شغلی: 5 عوامل تعیین كننده رضایت شغلی.. 6 گیرایی كار. 6 پاداش براساس عدل و مساوات..…

بانک پارسیان,تحقیق مالی حسابداری,تحقیق مالی حسابداریصورتهای مالی بانک پارسیان,صورتهای مالی بانک پارسیان شما در حال مشاهده فایل صورتهای مالی بانک پارسیان هستید. دانلود فایل پروژه مالی حسابداری-صورتهای مالی بانک پارسیان جامع و کامل تایید شده توسط استاد دانشگاه ویرایش آسان…

با رای سرمایه گذاران GSK به انشعاب، فهرست 45 میلیارد پوندی در بازار سهام لندن به چشم می خورد | گلاکسو اسمیت کلاین

aban_admin جولای 6, 2022 اخبار امروز, اخبار فوری, جهان دیدگاه‌ها برای با رای سرمایه گذاران GSK به انشعاب، فهرست 45 میلیارد پوندی در بازار سهام لندن به چشم می خورد | گلاکسو اسمیت کلاین بسته هستند 24 بازدید

شاید این مطالب برایتان مفید باشد

ویکتوریا ویلیامز از برایتون: یادم می‌آید که شروع کردیم و نمی‌توانستم نفس بکشم | فوتبال

والدین دختری که در چمدان پیدا شده اند از سیاستمداران فرانسوی می خواهند تا از سوء استفاده از مرگ دست بردارند | پاریس

گراهام پاتر عامل ترس را حذف می کند تا به چلسی آزادی برای شکوفایی بدهد | چلسی

به گزارش دپارتمان اخبار بین المللی پایگاه خبری آبان نیوز ،

سرمایه‌گذاران غول داروسازی بریتانیایی GSK به انشعاب برندهای مصرف‌کننده آن به یک شرکت جدید به نام هالئون رأی دادند و به بزرگترین فهرست بازار سهام لندن در یک دهه اخیر شلیک کردند.

پس از آن که سرمایه گذاران در GSK – که قبلاً GlaxoSmithKline – رای به تایید انحلال دادند، سهام Haleon قرار است در روز دوشنبه 18 جولای شروع به معاملات کنند. شرکت FTSE 100 99.8 درصد از آرا را در مجمع عمومی روز چهارشنبه در هتلی در فرودگاه هیترو لندن به دست آورد.

انتظار می‌رود که Haleon که مجموعه برندهایش شامل خمیردندان Sensodyne و مسکن‌های Advil و Panadol می‌شود، ارزشی معادل 45 میلیارد پوند داشته باشد.

این تصویب بازارهای چندگانه و بازار ثانویه بورس راه را برای فهرستی هموار می‌کند که برای سنجش قدرت مالی شهر لندن پس از برگزیت، با تشکیل شرکتی که قطعاً به مالک فعلی آن در شاخص FTSE 100 سهام بلوچیپ می‌پیوندد، استفاده می‌شود. . آخرین فهرست بازار سهام در مقیاس مشابه، ورود شرکت معدنی و کالایی گلنکور به ارزش بازار 38 میلیارد پوند در سال 2011 بود.

به نظر می رسد لندن برای بازگشت برنامه ریزی شده به بازارهای عمومی آرم، طراح تراشه کمبریج متعلق به سافت بانک ژاپن، در مقابل نیویورک شکست خواهد خورد. دولت بریتانیا به شدت برای آرم لابی کرده است تا یک فهرست ثانویه در لندن داشته باشد، به دلیل نگرانی هایی که ممکن است در یک شناور بزرگ دیگر مستقر در بریتانیا شکست بخورد.

بورس لندن با کاهش تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از بیش از 4400 شرکت در اوایل دهه 1960 به کمتر از 1200 شرکت امروزی، با کاهش سکولار توصیف شده است. سوپرمارکت موریسون سال گذشته از بورس خارج شد، بزرگترین در موج تصاحب سهام خصوصی که با کاهش قیمت سهام در طول همه‌گیری آغاز شد.

شرکت جدید 23000 کارمند را در 100 کشور استخدام خواهد کرد. بر بازارهای چندگانه و بازار ثانویه بورس اساس دفترچه آن برای پیشنهاد سهام، عملیات آن 9.5 میلیارد پوند درآمد و 1.6 میلیارد پوند در سال 2021 سود داشت. Haleon – که نام آن به “hale” مترادف برای سالم و “leon” که حاوی کلمه لاتین “شیر” است – دارای 9 مارک چندملیتی است که شامل مسکن‌های Voltaren و مکمل‌های Centrum نیز می‌شود که تقریبا 60 درصد از درآمد را تشکیل می‌دهند. .

سر دیو لوئیس، مدیر اجرایی سابق تسکو، به عنوان رئیس غیر اجرایی این شرکت منصوب شده است. برایان مک نامارا، یکی از مدیران سابق پراکتر اند گمبل و نوارتیس، به رهبری این شرکت ادامه خواهد داد و آن را به عنوان بخشی از GSK از سال 2016 رهبری می کند.

بر اساس این دفترچه، بانکداران، وکلا و مشاوران تا 117 میلیون پوند از هزینه های تراکنش مربوط به انحلال دریافت خواهند کرد.

اعضای هیئت مدیره GSK، از جمله مدیر اجرایی اما والمسلی، در جلسه با استقبال متفاوتی روبرو شدند. یکی از سهامداران خواهان یک دور تشویق برای انجام این تفکیک شد، اما دیگران منطق معامله را زیر سوال بردند و اینکه آیا رد پیشنهاد 50 میلیارد پوندی در پایان سال گذشته از یونیلور، یکی دیگر از کالاهای مصرفی FTSE 100 اشتباه بود یا خیر. شرکت.

تحلیلگران Credit Suisse از آن زمان ارزش سهام Haleon را 33 میلیارد پوند ارزیابی کرده اند، در حالی که سایر تحلیلگران آن را تا 40 میلیارد پوند ارزیابی می کنند، به علاوه یک انبوه بدهی به ارزش بیش از 10 میلیارد پوند پس از پرداخت سود سهام به ارزش 7 میلیارد پوند به GSK و 3 میلیارد پوند به فایزر.

GSK استدلال کرده بود که پیشنهاد Unilever ارزش این شرکت را کمتر از ارزش‌گذاری کرده است – اگرچه این قبل از اینکه چشم‌انداز افزایش نرخ‌های بهره به شاخص‌های بازار سهام جهانی برسد و شوک قیمت انرژی تهدیدی برای ایجاد رکود در سراسر جهان باشد، بود.

یکی از سهامداران گفت: «فکر می‌کنم که متحمل شدن چنین عواقبی برای سهامداران واقعاً ضرر است.

در ایمیل روزانه Business Today ثبت نام کنید یا Guardian Business را در توییتر در @BusinessDesk دنبال کنید

با این حال، سر جاناتان سیموندز، رئیس GSK، گفت که هالئون دارای “میزان رشد بسیار رقابتی” است و فروش آن در شرایط افزایش تورم در بسیاری از اقتصادهای سراسر جهان انعطاف پذیر خواهد بود. او گفت که محصولات هالئون، که بدون نسخه بدون نسخه به فروش می رسند، “راه بسیار سریع و خوبی را برای دسترسی مصرف کنندگان به داروها فراهم می کنند.”

سیموندز با اشاره به GSK و Haleon گفت: «ما در اینجا آماده دو شرکت بسیار جذاب هستیم که فرصت رشد دارند.

پس از تجزیه کامل، سهامداران GSK مالک 54.5 درصد از Haleon خواهند بود، در حالی که GSK همچنان مالک حدود 6 درصد و کنترل 7.5 درصد دیگر خواهد بود.

رقیب دارویی GSK، فایزر، در ابتدا مالک نزدیک به یک سوم شرکت خواهد بود، که در سال 2019 به عنوان یک سرمایه گذاری مشترک تشکیل شد، البته با شرکت آمریکایی که دارای اقلیت است. فایزر گفته است که به تدریج سهام خود را پس از فهرست شدن به فروش خواهد رساند.

این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز ایران و جهان آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس

برچسب ها:
بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورستحقیق حسابداری بازده سهاممقاله بازده غیر عادی سهامتحقیق حسابداری بورسپروژه رایگان حسابداریمبانی نظری و پیشینه تحقیق بازده غیر عادی سهامنگین ف

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 152 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود[email protected] [email protected]===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چكيدهرشد و توسعه هر كشوري مستلزم بكارگيري منابع در شكل بهينه و هدايت آن در مسيري صحيح است.در هر جامعه نهادهاي مختلفي مي توانند در جهت تحقق اين هدف گام بردارند و نقش مؤثري را در اين راه ايفا كنند.بازارهاي سرمايه و نهادهاي مربوط به آنها يكي از مهمترين عوامل مؤثر در اين فرآيند هستند..بديهي است كارايي اين نهاد مستلزم تصميم گيري درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زيادي از شركتها با انتشار سهام براي اولين بار وارد بازار سرمايه مي شوند.معمولاً اين شركتها آنقدر سريع رشد مي كنند كه منابع مالي آنها جهت تامين براي توسعه اين شركتها كافي نيست.از آنجا كه تامين مالي يك مرحله بسيار مهم در رشد شركتها به شمار مي آيد،براي اين شركتها مهم است كه قيمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعي دارايي ها و فرصت هاي سرمايه گذاري آنها باشد.از سوي ديگر مهمترين گروه فعال در بازار سرمايه،سرمايه گذاران بالقوه مي باشند،لذا تصميم گيري مناسب آنها مي تواند در هدايت سرمايه ها و تخصيص بهينه آنها نقش داشته باشد. در این پژوهش، تبیین معياري كه نشان دهنده تصميم گيري مناسب باشد، در شرایط بازار سرما يه ايران در دوره زمانی 1387-1381 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغير هاي پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوين؛ براي محاسبه متغير هاي پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزارSPSS به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مستقل قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ،زمان عرضه سهام از لحاظ شرائط عمومی بازارو درجه تمرکز مالکیت با متغیر وابسته بازده غیر عادی سالانه وتاثیر گذاری این ارتباط در نوع صنعت تایید می گردد.مقدمهدر دنياي رقابتي امروز، ايجاد ارزش و خلق ثروت براي سهامداران يكي از اهداف اصلي هر دو بنگاه سرمايه گذار و سرمايه پذير است. رشد و توسعه هر كشوري مستلزم بكارگيري منابع در شكل بهينه و هدايت آن در مسيري صحيح است. سرمایه گذاران خواستار آنند كه سرمايه خود را روز به روز افزايش داده و آنرا به حداكثر برسانند و به همين دليل به دنبال فرصتهاي سرمايه گذاري هستند كه بيشترين ثروت را براي آنان خلق كند .آنان براي نيل به اين هدف نياز به ابزارها و معيارهايي براي شناسايي و اندازه گيري ارزش بالقوه موجود در هر يك از فرصتهاي سرمايه گذاري دارند. اين معيارها بايد به اندازه كافي قابل اتكا باشند ،تا سرمايه گذاران بتوانند بر اساس آنها تصميم گيريهاي خود را انجام داده و سرمايه خود را در فعاليتهاي تجاري صرف كنند. در اينجاست كه دانش حسابداري و مديريت مالي به كمك سرمايه گذاران مي آيد، تا آنها را در تصميمات خود ياري دهد. در ضمن تاثير بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادي كشور انكار ناپذير است و وظيفه اصلي بازار سرمايه به حركت در انداختن مؤثر سرمايه ها و تخصيص بهينه اين منابع است. این پژوهش از نوع پژوهش هاي كاربردي مي باشد و بر مبناي روش و ماهيت در طبقه بندي تحقيقات همبستگي قرار مي گيرد و با استفاده از رگرسيون ساده و چند متغيره به بررسي ميزان رابطۀ همبستگي بين بازده غيرعادي سالانه حاصل از عرضه اوليه ، قیمت سهام عرضه شده ، حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام و درجه تمركز مالكيت سهام عرضه شده، پرداخته است. يافته هاي پژوهش حاضر ادعا دارد كه قیمت سهام عرضه شده ، نسبت به ديگر ساير متغير هاي پژوهش، همبستگي بيشتري را با بازده غيرعادي سالانه در سالهاي 1387-1381 نشان مي دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و كليۀ فعالان بازار سرمايه پيشنهاد مي شود كه ازاين معيار جهت تصميم گيري استفاده نمايند. نتايج به دست آمده در اين پژوهش با نتايج حاصل از تحقيقات ديگران مطابقت كاملي را نشان ميدهد.فهرست مطالبچكيده. 1مقدمه. 2فصل اول :کليات تحقيق1-1 مقدمه 42-1 بیان مسئله 53-1 اهميت و ضرورت انجام تحقيق 74-1 اهداف تحقيق 85-1 چارچوب نظری تحقیق 86-1فرضیه های تحقیق 137-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات 13فصل دوم :مروری بر ادبيات تحقيق1-2مقدمه 182-2 بازار مالی 191-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی 191-1-2-2کمک به فرایند تشکیل سرمایه 192-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی 203-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها) 204-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات 212-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی 211-2-2-2 بازار پول 212-2 -2-2 بازار سرمایه 213-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان 244-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران 245-2 تعریف بورس اوراق بهادار 276-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 271-6-2 انواع شرکت های سرمایه گذاری 271-1-6-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر 282-1-6-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت 283-1-6-2 صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال 294-1-6-2 شرکت مادر 295-1-6-2 شرکت های فعالیت تنوعی 307-2دارایی 308-2 دارایی مالی 309-2 اوراق بهادار 3210-2 سهام عادی 3211-2 بازده سهام 3312-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار 331-12-2 بازده تحقق یافته 332-12-2 بازده مورد انتظار 3313-2 اجزای بازده 341-13-2 سود دریافتی 342-13-2 سود(زیان)سرمایه 3414-2 موسسات تامين سرمايه و روشهاي عرضه اوليه اوراق بهادار 3615-2فرآيند عرضه اوراق بهادار 4116-2 فرآيند وارد شدن شركتها به بازار 4417-2 ارزش گذاري سهام شركت هاي تازه وارد به بازار 4618-2 عرضه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران 5119-2 فرضيات مطرح شده در مورد بازده غير عادي كوتاه مدت در عرضه هاي اوليه 541-19-2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي 541-1-19-2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل بارون 542-1-19-2 فرضيه عدم بازارهای چندگانه و بازار ثانویه بورس تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل راک 552-19-2 فرضيه علامت دهي 573- 19-2 فرضيات گرايشات و علائق زود گذر 584-19-2 فرضيه عكس العمل بيش از اندازه سرمايه گذاران 595-19-2 فرضيه حباب سفته بازي و فرضيه بازارهاي سهام داغ 606-19-2 فرضيه بيمه ضمني در مقابل مسئوليت هاي قانوني 627-19-2 فرضيه شهرت موسسات تامين سرمايه 638-19-2 فرضيه ريسك گريزي تخمين كننده فروش اوراق بهادار 649-19-2 فرضيه جبران ريسك پذيري و خدمات خريداران اوليه 6520- 2 تطبيق نظريه ها و تئوريهاي بازده غير عادي كوتاه مدت در بورس ايران 6621-2 پيشينه تحقيق 661-21-2 تحقیقات داخلی 662-21-2 تحقیقات بازارهای چندگانه و بازار ثانویه بورس خارجی 68فصل سوم :روش اجرای تحقيق1-3 مقدمه 802-3 روش تحقیق 803-3 جامعه مطالعاتی 814-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 815-3 متغیرهای عملیاتی تحقیق 836-3 قلمرو تحقیق 847-3 روش های جمع آوری اطلاعات 848-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 851-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 859-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش 91فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها1-4 مقدمه‏: 932-4 شاخص های توصیفی متغیرها 943-4 روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق 954-4 تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق 961-4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 972-4- 4 خلاصه تجزيه وتحليل فرضيه ها به تفکیک 971-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اول: 972-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه دوم 1013-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه سوم 1054-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه چهارم 1095-2-4-4 بررسی همزمان روابط متغیر های پژوهش (رگرسیون چند گانه) 1136-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه پنجم 115فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات1-5 مقدمه 1192-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 1201-2-5 نتايج فرضیه اول 1202-2-5 نتايج فرضیه دوم 1203-2-5 نتايج فرضیه اصلی سوم 1214-2-5 نتايج فرضیه اصلي چهارم 1215-2-5 نتايج فرضیه اصلي پنجم 1223-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 1224-5 پیشنهادها 1231-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش 1232-4-5پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های كلي پژوهش 1243-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 1255-5 محدودیت های تحقیق 125پيوستهاجدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري 127منابع و ماخذمنابع فارسي: 133منابع لاتین: 135منابع اینترنتی 138چکیده انگلیسی: 139

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
2036
مشاهده

کد فایل:10845
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۵
حجم فایل ها:1732

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورستحقیق حسابداری بازده سهاممقاله بازده غیر عادی سهامتحقیق حسابداری بورسپروژه رایگان حسابداریمبانی نظری و پیشینه تحقیق بازده غیر عادی سهامنگین ف

امواج فراصوت,پایان نامه کاربرد تکنولوژی نوین امواج فراصوت در صنایع لبنی,پروژه کاربرد تکنولوژی نوین امواج فراصوت در صنایع لبنی,تحقیق کاربرد تکنولوژی نوین امواج فراصوت در صنایع لبنی,تکنیک غیر مخرب,مقاله کاربرد تکنولوژی نوین امواج فراصوت در…

pdf,پایان نامه جرات ورزی,تعریف جرات ورزی,جرأت ورزی در نظریات روان شناسی,جرات ورزی,جرات ورزی در نوجوا,دانلود مباني نظري جرات ورزی,مباني نظري نظریه های جرات ورزی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)مهارت جرات ورزی و قاطعیت,مقاله درباره…

پیشینه و مبانی نظری تحقیق تحلیل فضایی بلوارهای شهری دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق تحلیل فضایی بلوارهای شهری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 )…

پیشینه و مبانی نظری خود و عزت نفس دانلود پیشینه و مبانی نظری خود و عزت نفس دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود وعزت…

ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح دانلود ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت…

پاورپوینت مدیریت عملیاتی مناقصات دانلود پاورپوینت مدیریت عملیاتی مناقصات دسته بندي : اقتصاد جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت مدیریت عملیاتی مناقصات ،در حجم 64 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: کتب تألیف…

موزه های ترکیه دانلود موزه های ترکیه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل موزه های ترکیه فهرست مقدمهتقسیم بندی موزه های ترکیهآدانا (موزه باستانشناسی)آدی یامان آدی یامان (موزه هوای…

عمران دانلود فایل اصلی پروژه کارورزی عمران از سایت دانلود فایل پروژه کارورزی رشته مهندسی عمران در حجم 74 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست موضوعات زیر: فهرست مطالب: مقدمه.…

پاورپوینت در مورد مدیریت پروژه دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت پروژه دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت پروژه؛ در قالب ppt و در 39 اسلاید، قابل ویرایش.…

اختلالات خلقی دانلود فایل اصلی پیشینه و مبانی نظری تحقیق(اختلالات خلقی) از سایت دانلود فایل پیشینه و مبانی نظری تحقیق(اختلالات خلقی) در حجم 83 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی…

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس او

اولیه,بازده,بررسی,بورس,جدیدالورود,درعرضه,سالانه,سهام,شرکتهای,عادی,عمومی,عوامل,غیر,مرتبط,های
بازدید کننده محترم محتوای فایل بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس او برای شما در دسترس است

2 فصل اول :کليات تحقيق 1-1 مقدمه4 2-1 بیان مسئله 5 3-1 اهميت و ضرورت انجام تحقيق. 7 4-1 اهداف تحقيق. 8 5-1 چارچوب نظری تحقیق. 8 6-1فرضیه های تحقیق13 7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13 فصل دوم :مروری بر ادبيات تحقيق 1-2مقدمه18 2-2 بازار مالی19 1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی. 19 1-1-2-2کمک به فرایند تشکیل سرمایه 19 2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی. 20 3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها)20 4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات21 2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی. 21 1-2-2-2 بازار پول. 21 2-2 -2-2 بازار سرمایه 21 3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. 24 4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. 24 5-2 تعریف بورس اوراق بهادار. 27 6-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 27 1-6-2 انواع شرکت های سرمایه گذاری. 27 1-1-6-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر. 28 2-1-6-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت.. 28 3-1-6-2 صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال. 29 4-1-6-2 شرکت مادر. 29 5-1-6-2 شرکت های فعالیت تنوعی. 30 7-2دارایی30 8-2 دارایی مالی30 9-2 اوراق بهادار32 10-2 سهام عادی32 11-2 بازده سهام33 12-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار. 33 1-12-2 بازده تحقق یافته33 2-12-2 بازده مورد انتظار33 13-2 اجزای بازده 34 1-13-2 سود دریافتی34 2-13-2 سود(زیان)سرمایه34 14-2 موسسات تامين سرمايه و روشهاي عرضه اوليه اوراق بهادار. 36 15-2فرآيند عرضه اوراق بهادار. 41 16-2 فرآيند وارد شدن شركتها به بازار. 44 17-2 ارزش گذاري سهام شركت هاي تازه وارد به بازار. 46 18-2 عرضه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران51 19-2 فرضيات مطرح شده در مورد بازده غير عادي كوتاه مدت در عرضه هاي اوليه54 1-19-2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي. 54 1-1-19-2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل بارون54 2-1-19-2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل راک55 2-19-2 فرضيه علامت دهي. 57 3- 19-2 فرضيات گرايشات و علائق زود گذر. 58 4-19-2 فرضيه عكس العمل بيش از اندازه سرمايه گذاران. 59 5-19-2 فرضيه حباب سفته بازي و فرضيه بازارهاي سهام داغ. 60 6-19-2 فرضيه بيمه ضمني در مقابل مسئوليت هاي قانوني. 62 7-19-2 فرضيه شهرت موسسات تامين سرمايه 63 8-19-2 فرضيه ريسك گريزي تخمين كننده فروش اوراق بهادار. 64 9-19-2 فرضيه جبران ريسك پذيري و خدمات خريداران اوليه 65 20- 2 تطبيق نظريه ها و تئوريهاي بازده غير عادي كوتاه مدت در بورس ايران66 21-2 پيشينه تحقيق66 1-21-2 تحقیقات داخلی66 2-21-2 بازارهای چندگانه و بازار ثانویه بورس تحقیقات خارجی. 68 فصل سوم :روش اجرای تحقيق 1-3 مقدمه 80 2-3 روش تحقیق. 80 3-3 جامعه مطالعاتی. 81 4-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 81 5-3 متغیرهای عملیاتی تحقیق83 6-3 قلمرو تحقیق84 7-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 84 8-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 85 1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 85 9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 91 فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها 1-4 مقدمه‏: 93 2-4 شاخص های توصیفی متغیرها94 3-4 روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق. 95 4-4 تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق96 1-4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 97 2-4- 4 خلاصه تجزيه وتحليل فرضيه ها به تفکیک… 97 1-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اول: 97 2-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه دوم 101 3-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه سوم 105 4-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه چهارم 109 5-2-4-4 بررسی همزمان روابط متغیر های پژوهش (رگرسیون چند گانه)113 6-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه پنجم115 فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات 1-5 مقدمه 119 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها120 1-2-5 نتايج فرضیه اول. 120 2-2-5 نتايج فرضیه دوم 120 3-2-5 نتايج فرضیه اصلی سوم 121 4-2-5 نتايج فرضیه اصلي چهارم 121 5-2-5 نتايج فرضیه اصلي پنجم 122 3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 122 4-5 پیشنهادها 123 1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش123 2-4-5پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های كلي پژوهش.. 124 3-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 125 5-5 محدودیت های تحقیق


پرداخت و دانلود

برچسب ها:
بررسی عوامل مرتبط بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود بورس

پاورپوینت با موضوع افزایش فشار خون و درمان

افزایش فشار خون,پایش فشار خون,پیشگیری از عوارض پر فشاری خون,جلوگیری از ابتلا به بیماری فشار خون بالا,خود مراقبتی به بیماران,درگیری اعضاء مختلف در اثر فشارخون,درمان فشارخون,علائم بیماری فشارخون بالا,علل ایجاد فشار خون بالا,موانع کنترل فشار خو بازدید کننده محترم محتوای…

اهداف و امکان سنجی تاسیس یک موسسه کامپیوتری

تاسیس,کامپیوتر,موفقیت بازدید کننده محترم محتوای فایل اهداف و امکان سنجی تاسیس یک موسسه کامپیوتری برای شما در دسترس است دانلود فایل فهرست مطالب شرح کسب و کار. 4 اهداف و امکان سنجی . 5 کلید های موفقیت. 5 اخذ…

بهترین متدهای ناخن

بهترین متدهای ناخن,ناخن بازدید کننده محترم محتوای فایل بهترین متدهای ناخن برای شما در دسترس است دانلود فایل انواع مدل ناخن دخترانه شیک - این حقایق جالب را هیچ کس در مورد ناخن هایش نمیداند!!- بهترین شکل برای ناخن های شما کدام است؟- تصاویر…

دانلود مقاله بررسی اثرات ضدقارچی عصاره ی متانولی 27 گونه گیاهی بر علیه قارچ های بیماریزای گیاهی

اثرات,بررسی,بیماریزای,دانلود,ضدقارچی,عصاره,علیه,قارچ,گونه,گیاهی,متانولی,مقاله,های بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود مقاله بررسی اثرات ضدقارچی عصاره ی متانولی 27 گونه گیاهی بر علیه قارچ های بیماریزای گیاهی برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود مقاله بررسی اثرات ضدقارچی عصاره ی متانولی 27 گونه گیاهی…

کتاب-آموزش برق کشی ساختمان و قوانين نظارت عاليه برق-در 850 صفحه-docx

آموزش برق کشی ساختمان,آموزش برقکاری,برق,برقکار,برقکاری,برقکاری ساختمان,سیم,قوانين نظارت عاليه برق,کابل,مراحل برقکاری ساختمان,وسایل برقکاری بازدید کننده محترم محتوای فایل کتاب-آموزش برق کشی ساختمان و قوانين نظارت عاليه برق-در 850 صفحه-docx برای شما در دسترس است دانلود فایل ترتیب انجام برقکشی ساختمان مرحله اول:1…

تحقیق کنترل کیفیت در کارخانه فریکو

پایان نامه کارخانه فریکو,پایان نامه کنترل کیفیت بازارهای چندگانه و بازار ثانویه بورس کارخانه فریکو,پروژه کنترل کیفیت کارخانه فریکو,تحقیق کنترل کیفیت در کارخانه فریکو,کارخانه فریکو,کنترل کیفیت کارخانه فریکو,مقاله کنترل کیفیت کارخانه فریکو بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق کنترل کیفیت در کارخانه فریکو برای شما در…

بناها و يادمان هاي تاريخي

بناها و يادمان هاي تاريخي,بناها ی تاريخي,پایان نامه,پروژه,تحقیق,جزوه,حسن صباح,حياط نادري,دانلود,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دوران صفويه,سر در عالي قاپو,عمارت چهل ستون,عمارت ها,قطعه هاي تاريخي,قلعه الموت,كاخ ها,مقاله بازدید کننده محترم محتوای فایل بناها و يادمان هاي تاريخي برای شما در دسترس است دانلود…

طرح توجیهی کارآفرینی راه اندازی آموزشگاه ساخت گل چینی

دانلود آموزش ساخت گل چینی,طرح توجيه فني مالي و اقتصادي آموزشگاه ساخت گلهاي چيني,طرح توجیهی تولید گل چینی,طرح توجیهی راه اندازی آموزشگاه ساخت گل چینی,طرح توجیهی کارآفرینی راه اندازی آموزشگاه هنرهای تجسمی بازدید کننده محترم محتوای فایل طرح توجیهی کارآفرینی…

توسعه هند

توسعه هند,سیاست و اقتصاد هندوستان,مدیریت توسعه,مدیریت دولتی بازدید کننده محترم محتوای فایل توسعه هند برای شما در دسترس است دانلود فایل این فایل طی یک ترم حدود 4 ماه توسط دوستان بنده تهیه و تنظیم شده این فایل به صورت…

تبخیر و تعرق

پاور پوینت,تبخیر و تعرق,روابط آب و خاک و گیاه,فرارفت,فیزیک خاک,کرکهام بازدید کننده محترم محتوای فایل تبخیر و تعرق برای شما در دسترس است دانلود فایل فایل به صورت پاورپوینت در آمده و شامل تمام متن ترجمه شده، اشکال و جداول…

دانلود پاورپوینت آماده رشته کشاورزی با عنوان سيب زميني

بررسی سیب زمینی,پاورپوینت سيب زميني,دانلود پاورپوینت آماده جهت ارائه,دانلود پاورپوینت رشته کشاورزی,دانلود پاورپوینت سيب زميني,دانلود پاورپوینت شکیل و جامع بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پاورپوینت آماده رشته کشاورزی با عنوان سيب زميني برای شما در دسترس است دانلود فایل…

دانلود طرح جامعه بابلسر

دانلود ضوابط شهرداری بابلسر,دانلود طرح تفضیلی بابلسر,دانلود طرح تفضیلی تهران,دانلود طرح جامع بابلسر,دانلود طرح جامعه بابلسر,دانلود نقشه اتوکدی بابلسر,دانلود نقشه بابلسر,طرح تفضیلی,طرح جامع بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود طرح جامعه بابلسر برای شما در دسترس است دانلود فایل طرح…

پیشینه تحقیق و مبانی نظری رابطه اختلال کمبود توجه بیش فعالی و سلامت روانی

اختلال کمبود توجه بیش فعالی,دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری رابطه رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی,رابطه اختلال کمبود توجه بیش فعالی و سلامت روانی,سلامت روانی بازدید کننده محترم محتوای فایل پیشینه تحقیق و مبانی نظری رابطه اختلال کمبود توجه…

دانلود پرورپوزال ارشد صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی

پرورپوزال ارشد صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی,دانلود پرورپوزال ارشد صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی,دانلود نمونه پرورپوزال ارشد صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی,نمونه پرورپوزال ارشد صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پرورپوزال…

دانلود فرم خام قرارداد مبایعه نامه (قولنامه) خودرو جهت فروش ماشین در بنگاه - بصورت ورد و قابل ویرایش

فرم خام قولنامه خودرو,قرارداد خرید و فروش بنگاهی ماشین,قول نامه خرید ماشین,قولنامه بنگاه ماشین,قولنامه خرید ماشین در بنگاه,قولنامه فروش خودرو,قولنامه فروش خودروی سواری,مابیعه نامه خرید خودرو بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود فرم خام قرارداد مبایعه نامه (قولنامه) خودرو جهت…

لغات زبان

دانلود لغت زبان,زبان,زبان انگلیسی,لغات,لغات دانشگاه,لغت زبان,مهندس,مهندسی بازدید کننده محترم محتوای فایل لغات زبان برای شما در دسترس است دانلود فایل در این فایل لغات مورد نیاز مهندسین که در شغل خود به ان ها بر میخورند جمع اوری شده و…

دیکشنری اسپانیایی به فارسی

دانلود دیکشنری اسپانیایی فارسی برای کامپیوتر موبایل اندروید آی او اس اپل پی دی اف pdf spanish persian بازدید کننده محترم محتوای فایل دیکشنری اسپانیایی به فارسی برای شما در دسترس است دانلود فایل دیکشنری پی دی اف اسپانیایی فارسی1200…

دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت رابطه محبوبیت برند و وفاداری مشتری

پروپوزال ارشد رشته مدیریت,پروپوزال ارشد رشته مدیریت رابطه محبوبیت برند و وفاداری مشتری,دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران,رابطه محبوبیت برند و وفاداری مشتری,محبوبیت برند,وفاداری مشتری بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پروپوزال…

پاورپوینت-اعتیاد به انواع مواد مخدر و عوارض و نحوه درمان آنها-150 اسلاید -powerpoin-ppt

اعتیاد به انواع مواد مخدر و عوارض و نحوه درمان آنها,اعتیاد به مواد مخدر,انواع مواد مخدر,پیشگیری از اعتیاد,تریاک,شیشه,عوارض مواد مخدر,کرک,گرد,معتاد,مواد,مواد افیونی,مواد مخدر,مواد مخدر صنعتی,هروئین بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت-اعتیاد به انواع مواد مخدر و عوارض و نحوه درمان آنها-150…

طرح جامع شهر سرخس

جامع,سرخس,شهر,طرح بازدید کننده محترم محتوای فایل طرح جامع شهر سرخس برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود طرح جامع شهر سرخس 612 ص فرمت tif فهرست مطالب:مطالعات طبیعی، جغرافیایی، اقلیمی شهر مطالعات جمعیتیمطالعات اقتصادیخصوصیات کالبدی و فیزیکی شهر و مطالعات مسکنبرنامه…

خلاصه ی کتاب حسابرسی ( براساس منبع جدید )

جزوه حسابرسی پیام نور,حسابرسی,حسابرسی 1,حسابرسی پیام نور,حسابرسی مقدم و خرم آبادی,نمونه سوال حسابرسی,نمونه سوالات حسابرسی پیام نور با پاسخ بازدید کننده محترم محتوای فایل خلاصه ی کتاب حسابرسی ( براساس منبع جدید ) برای شما در دسترس است دانلود فایل…

دانلود پاورپوینت دفاع از پایان نامه رشته مکانیک

پاورپوینت دفاع از پایان نامه,پاورپوینت دفاع از پایان نامه رشته مکانیک,دانلود پاورپوینت دفاع از پایان نامه,دانلود پاورپوینت دفاع از پایان نامه رشته عمران بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پاورپوینت دفاع از پایان نامه رشته مکانیک برای شما در دسترس…

مدلسازي عددي جريان در محل كوله پل هاي رودخانه‌اي و بررسي تأثير ديوار هدايت آب بر گردابهاي افقي

ديوار هدايت آب پل,روش حجم محدود,كوله پل,مدلسازي عددي,معادلات آب كم عمق بازدید کننده محترم محتوای فایل مدلسازي عددي جريان در محل كوله پل هاي رودخانه‌اي و بررسي تأثير ديوار هدايت آب بر گردابهاي افقي برای شما در دسترس است دانلود…

مقاله آشنايي با برينگها

آشنايي,برينگها,مقاله بازدید کننده محترم محتوای فایل مقاله آشنايي با برينگها برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود مقاله آشنايي با برينگهانوع فایل : Word تعداد صفحات : 27فهرست محتوا پیشگفتاربرينگ (Bearing ) را ميتوان به مثابه قلب ماشينآلات در تمام صنايع در نظر گرفت. نقش…

تاثير زلزله هاي دور و نزديك گسل بر رفتار ديناميكي يك سدCFR

CFRD,زلزله هاي حوزه نزديك و دور,سدهاي سنگريزه اي با رويه بتني بازدید کننده محترم محتوای فایل تاثير زلزله هاي دور و نزديك گسل بر رفتار ديناميكي يك سدCFR برای شما در دسترس است دانلود فایل تاثير زلزله هاي دور و…اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.